Plans and Pricing | Zulu
เลือกภาษา:
Unlimited access.

It’s time you get a taste of easy living.

No credit card required.
รูปแบบบริการและราคา
ค่าบริการของซูลูเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุด และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

พร้อมใช้งานบนมือถือ
เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด
รองรับการทำงานหลายสกุลเงิน
ฐานข้อมูลบนคลาวด์
มีระบบช่วยเหลือบริการ 24/7
สอนใช้งานฟรี
บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจฟรี
ไม่เสียค่าติดตั้ง
ไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ความปลอดภัยสูง
รายงานของผู้บริหาร
ชำระค่าบริการแบบรายเดือน
ไม่มีสัญญาระยะยาว
สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์สื่อสาร
รองรับการทำงานหลายรูปแบบ
ติดตั้งง่าย
ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์
ได้ใช้งานเต็มรูปแบบ

compatible with Android, iOs, Linux, Mac,Windows